★ ស្វាគមន៍មកកាន់ W8BET ជាក្រុមហ៊ុនដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត។ រាល់ការកំសាន្តរបស់លោកអ្នកត្រូវបានចាត់ទុកជាអាទិភាពក្នុងការផ្តល់នូវសេវាដែលល្អឥតខ្ជោះពីផ្នែកបំរើអតិថិជនរបស់យើង។ សូមរីករាយជាមួយការកំសាន្តរបស់លោកអ្នក និងទំនាក់ទំនងមកយើងបានគ្រប់ពេល ២៤/៧។      ★

ការដកប្រាក់

  1. តើខ្ញុំធ្វើការដកប្រាក់ដោយប្រើការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារក្នុងស្រុកដោយរបៀបណា?
  1. តើខ្ញុំធ្វើការដកប្រាក់ដោយប្រើការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារក្នុងស្រុកដោយរបៀបណា?

អ្នកអាចដកប្រាក់ពីគណនី W8BET របស់អ្នកតាមវិធីដូចខាងក្រោម៖

  • ការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារក្នុងស្រុក

          ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម